1. 1. Definities

 1. In deze DDA-Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
  • Bijlage: Aanhangsel bij de DDA-Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;
  • Dienst: De door Greymen&Co krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;
  • DDA: Dutch Digital Agencies, de branchevereniging en kennisorganisatie van internetbureaus in Nederland waarvan Greymen&Co lid is;
  • DDA-Voorwaarden: Deze voorwaarden van Greymen&Co inclusief alle toepasselijke Bijlagen;
  • IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
  • Opdrachtgever: De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Greymen&Co; 
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Greymen&Co en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;
  • Partijen: Greymen&Co en Opdrachtgever; en
  • Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Algemeen

 1. De DDA-Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Greymen&Co, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen Greymen&Co en Opdrachtgever, danwel zijn rechtsopvolger. Naast deze DDA-Voorwaarden zijn ook de specifieke Bijlage(n) van de DDA-Voorwaarden van toepassing die tussen Greymen&Co en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Wanneer in de DDA-Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
 3. Afwijkingen van de DDA-Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Greymen&Co en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
 4. De DDA-Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.
 5. Als deze DDA-Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Greymen&Co en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze DDA-Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van de DDA-Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de DDA-Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de DDA-Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang. Bij tegenstrijdigheid tussen de DDA-Voorwaarden en een specifieke Bijlage hebben de bepalingen uit de specifieke Bijlage(n) voorrang.
 8. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Offertes en andere aanbiedingen van Greymen&Co zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door Greymen&Co schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Greymen&Co verstrekte gegevens waarop Greymen&Co zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Greymen&Co het recht om de aanbieding te wijzigen.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Greymen&Co.

4. Uitvoering van de Overeenkomst en levering

 1. Greymen&Co zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen Greymen&Co en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Greymen&Co uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een service-niveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen.
 2. Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
 3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Greymen&Co gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Greymen&Co is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Greymen&Co en zal Greymen&Co hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
 5. Greymen&Co is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen. 
 6. Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient Greymen&Co de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. 
 7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Greymen&Co slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Greymen&Co verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
 3. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Greymen&Co de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. 
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Greymen&Co de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
 5. Greymen&Co heeft het recht Diensten die zich nog onder Greymen&Co bevinden onder zich houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Greymen&Co nog onder zich houdt.
 6. Greymen&Co is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). Greymen&Co is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
 7. Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
 8. Greymen&Co is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
 9. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Greymen&Co.

6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Greymen&Co dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 2. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Greymen&Co extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Greymen&Co is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding. Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Greymen&Co Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken. 

7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Greymen&Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Greymen&Co in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Greymen&Co worden verstrekt en zal alle door Greymen&Co verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Greymen&Co alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Greymen&Co worden verstrekt, heeft Greymen&Co het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Greymen&Co gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Greymen&Co.
 4. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Greymen&Co gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van Greymen&Co verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

8. (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan

 1. Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 3. Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze DDA-Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Greymen&Co reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Greymen&Co ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Greymen&Co vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Greymen&Co ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.
 7. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9. IE-Rechten

 1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Greymen&Co ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij Greymen&Co en/of zijn licentiegevers. 
 2. Niets in deze DDA-Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 4. Greymen&Co doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 5. Het is Greymen&Co toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 
 6. Greymen&Co behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden. 
 7. Greymen&Co vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door Greymen&Co zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Greymen&Co onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Greymen&Co. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Greymen&Co verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 
 8. De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
  1. door Opdrachtgever aan Greymen&Co ter beschikking gestelde materialen; en/of 
  2. wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. 
 9. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Greymen&Co zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van Greymen&Co een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Greymen&Co zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien Greymen&Co naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal Greymen&Co het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Greymen&Co wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

10. Privacy

 1. Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Greymen&Co Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Greymen&Co als “verwerker” in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.
 2. Opdrachtgever en Greymen&Co gaan, overeenkomstig artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst aan waarin de verwerking van Persoonsgegevens door Greymen&Co geregeld wordt in overeenstemming met relevante regelgeving.

11. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
 2. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.
 3. De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:
  1. reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
  2. reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
  3. publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
  4. op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
  5. op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
  6. openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.
 4. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Greymen&Co wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van Greymen&Co wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duur overeenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Greymen&Co
   aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Greymen&Co op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Greymen&Co voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 
 4. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Greymen&Co of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
 5. De aansprakelijkheid van Greymen&Co wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Greymen&Co onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Greymen&Co ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Greymen&Co in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Greymen&Co meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Greymen&Co vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 
 7. Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Greymen&Co accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart Greymen&Co voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. 

13. Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
 4. Indien Greymen&Co ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.

15. Schikking en bemiddeling

 1. Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
 3. Enige geschillen die tussen Greymen&Co en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

TERMS AND CONDITIONS DUTCH DIGITAL AGENCIES (DDA)

1. Definitions

 1. The following terms are capitalised in these DDA Terms and Conditions, both in the singular and in the plural. These terms have the following meanings:
  • Agreement: The agreement between Greymen&Co and the Client regarding the provision of the Service;
  • Client: A natural person who or legal entity that has concluded, or will conclude, an Agreement with Greymen&Co; 
  • DDA: Dutch Digital Agencies, the trade association and knowledge organisation of internet agencies in the Netherlands of which Greymen&Co is a member;
  • DDA Terms and Conditions: These terms and conditions of Greymen&Co including all applicable Schedules;
  • IP Rights: All intellectual property rights and associated rights such as copyrights, trade mark rights, patent rights, design rights, trade name rights, database rights and related rights, as well as rights to know-how and performances on a par with these rights;
  • Parties: Greymen&Co and the Client;
  • Personal data: Each piece of information relating to an identified of identifiable natural person within the meaning of Section 1(a) of the Dutch Personal Data Protection Act and Article 4(1) of the General Data Protection Regulation;
  • Schedule: An appendix to the DDA Terms and Conditions with specific provisions relating to the Service to be provided; and
  • Service: The services to be provided to the Client by Greymen&Co pursuant to the Agreement, including, if applicable, results of services.

2. General

 1. The DDA Terms and Conditions apply to and form an integral part of all offers and quotations of Greymen&Co, Agreements and any other legal acts related thereto between Greymen&Co and the Client or its legal successor. In addition to these DDA Terms and Conditions, the specific Schedule(s) to the DDA Terms and Conditions that have been agreed between Greymen&Co and the Client also apply.
 2. If the DDA Terms and Conditions state that an act must be carried out in writing, this is deemed to refer to email as well.
 3. Any departures from the DDA Terms and Conditions are only valid if they have been agreed explicitly in writing by Greymen&Co and the Client and they only apply to the specific agreement for which they were agreed.
 4. The DDA Terms and Conditions will always prevail over any purchasing or other terms and conditions used by the Client.
 5. Once these DDA Terms and Conditions have been applied to a legal relationship between Greymen&Co and the Client, the Client is deemed to have agreed in advance to the applicability of these DDA Terms and Conditions to any Agreements concluded or to be concluded thereafter.
 6. If and to the extent that any provision in these DDA Terms and Conditions is declared to be null and void or is annulled, the other provisions in the DDA Terms and Conditions will remain in full force. In that case the Parties will consult to determine a new provision to replace the provision that is null and void or that has been annulled, thereby taking the purport of the void or annulled provision into account as far as possible.
 7. In the event of a conflict between provisions in an Agreement and the DDA Terms and Conditions, the provisions of the Agreement will prevail. In the event of a conflict between the DDA Terms and Conditions and a specific Schedule, the provisions in the specific Schedule(s) will prevail.
 8. Electronic communication between the Parties will be deemed to have been received on the day it was sent, unless proof to the contrary is furnished.

3. Quotations and formation of the Agreement

 1. Quotations and other offers made by Greymen&Co are without obligation and should be regarded as an invitation to make an offer to form an Agreement, unless Greymen&Co has indicated otherwise in writing.
 2. Offers and quotations lose their validity four weeks after their date, unless otherwise indicated in writing.
 3. The Client warrants that the details disclosed by it to Greymen&Co, on which Greymen&Co has based its offer, are correct and complete. If those details should prove not to be correct or complete, Greymen&Co is entitled to modify the offer.
 4. An Agreement is formed by written confirmation from the Client of an unmodified valid quotation and/or offer made by Greymen&Co.

4. Performance of the Agreement and delivery

 1. Greymen&Co will perform the Agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the standards of the profession and on the basis of the latest scientific and technical knowledge.  The Agreement to be formed between Greymen&Co and the Client involves a best efforts obligation, unless and to the extent that Greymen&Co has explicitly promised a particular result in the written Agreement and the result concerned is also described in the Agreement in a sufficiently precise manner. Any arrangements about a service level (Service Level Agreement) will always be agreed in writing.
 2. In the Agreement the Parties will determine the delivery term and delivery dates as well as the place and manner in which the Services will be delivered and/or provided. The duration of an assignment depends on various factors and circumstances, such as the quality of the data and information disclosed by the Client and the cooperation of the Client and relevant third parties. The aforementioned delivery terms are therefore not strict deadlines, unless the Parties have explicitly agreed otherwise in writing. In the event that a delivery term or other term is exceeded, or is likely to be exceeded, the Parties will consult with each other as soon as possible in order to take suitable measures.
 3. If it has been agreed that the Agreement will be performed in phases, Greymen&Co is authorised to postpone the commencement of the Services that from part of a subsequent phase until the Client has approved the results of the prior phase in writing.
 4. Greymen&Co is not obliged to follow instructions that alter or add to the content or scope of the agreed Services; if such instructions are followed, the activities concerned will be paid in accordance with Greymen&Co’s usual rates and Greymen&Co will notify the Client of this.
 5. Greymen&Co is entitled to have the Agreement carried out by third parties wholly or in part, or to engage third parties for the performance of the Agreement. 
 6. Services will be deemed by the Parties to have been accepted if the Client has not substantiated in writing and in detail within five (5) working days after delivery of the Services concerned why the Services have not been accepted. If they are not accepted, Greymen&Co must replace the Services or make adjustments to them within a reasonable term. If the Client again does not accept the Services, the Parties will perform the acceptance procedure again. This procedure will be repeated if the Client again substantiates during the new acceptance test why the Services have not been accepted. 
 7. The risk of loss, theft, misappropriation or damage to items of property, products, information/data, documents or programs created or used in the context of the performance of the Agreement passes to the Client when the Client or an auxiliary person, servant or agent of the Client has taken actual possession of the goods.  

5. Prices and terms of payment

 1. All prices are exclusive of turnover tax (VAT) and other government levies.
 2. Unless explicitly agreed otherwise, price indications, estimates, budgets and/or cost estimates issued by Greymen&Co are merely for information purposes, and no rights or expectations may be derived from them. Only if the Parties have so agreed is Greymen&Co obliged to inform the Client when a cost estimate or estimate will be exceeded.
 3. The Parties will set down in the Agreement the date or dates on which Greymen&Co will charge the fee for Services to the Client. The Client will pay invoices in accordance with the terms of payment stated on the invoice. In the absence of a specific arrangement, the Client will pay within fourteen (14) days after the invoice date. 
 4. If the Client does not pay the amounts due on time, the Client will owe statutory interest on the outstanding amount without any demand or notice of default being required. If after a demand or notice of default the Client still fails to pay the claim, Greymen&Co may refer the debt for collection, in which case the Client will be obliged to pay, in addition to the total amount due, all judicial and extrajudicial costs, including costs of external experts.
 5. Greymen&Co is entitled to retain Services that are still in its possession if the Client does not comply with its payment obligation, until the Client has settled its payment obligation, regardless of whether the arrears are related to the Services retained by Greymen&Co.
 6. During the term of an Agreement, Greymen&Co is authorised to increase the prices for its Services each year with effect from 1 January in conformity with the price index figure for the preceding calendar year as published by Statistics Netherlands (CBS) (consumer price index for ‘all households’), plus a maximum of fifteen percent (15%). Greymen&Co is entitled to implement the cost increase at a later date if it finds this desirable from an administrative point of view.
 7. Comments or complaints about invoices, bills and fee statements must be made known in writing within fourteen (14) days after receipt of the invoice, bill or fee statement concerned, failing which they will be deemed to have been accepted. Such complaints do not suspend the obligation to make payment.
 8. Greymen&Co is entitled to send the Client interim invoices and/or to invoice on the basis of advance payments, to offset or to require security for compliance by the Client.
 9. The Client agrees to electronic invoicing by Greymen&Co.

6. Changes to the assignment and/or extra work

 1. The Client accepts that the time schedule of the Agreement may be affected if the scope of the Agreement is expanded and/or altered while the Agreement is still being performed. If the interim alteration affects the agreed remuneration, Greymen&Co will notify the Client of this as soon as possible.
 2. If on the basis of an alteration to the Agreement as a result of extra requests or wishes on the part of the Client Greymen&Co must carry out extra work (additional work), this work will be charged to the Client on the basis of actual costs at the usual rates that apply at that time, unless explicitly agreed otherwise in writing.
 3. Greymen&Co is entitled to carry out this additional work without the Client’s advance written permission to the extent that the costs entailed by this additional work are not more than ten percent (10%) of the originally agreed total payment.
 4. If the costs of extra work are more than ten percent (10%), Greymen&Co will inform the Client of this. In that case the Parties will consult to discuss the measures to be taken.

7. Obligations of the Client

 1. The Client will ensure that all data and/or information that Greymen&Co has indicated are necessary, or which the Client reasonably ought to understand will be necessary for the performance of the Agreement, including information about legislation or regulations to be complied with by Greymen&Co that applies specifically to the Client’s field of work, are disclosed to Greymen&Co in good time and will cooperate with Greymen&Co to the extent that the latter requires. Quotations and offers issued by Greymen&Co as well as the Agreement concluded afterwards are based on the information disclosed by the Client.
 2. If data needed for the performance of the Agreement is not disclosed to Greymen&Co in good time, Greymen&Co is entitled to suspend performance of the Agreement and/or to charge to the Client the extra costs arising from the delay at the usual rates that apply at that time.
 3. To the extent that in the context of the Agreement Greymen&Co discloses user names and/or passwords, the Client is responsible for these user names and/or passwords and is entirely and independently liable for any misuse made of the user names or passwords, unless such misuse is the result of intent or gross negligence on the part of Greymen&Co.
 4. To the extent that Greymen&Co discloses user names and/or passwords in the context of the Agreement, the Client is prohibited from disclosing these user names and/or passwords to third parties without Greymen&Co’s consent.

8. Termination, premature termination and the consequences of these

 1. An Agreement takes effect on the date stated in Article 3 for the period agreed in writing between the Parties and ends by operation of law on the date agreed by the Parties or when the provision of Services has been completed. 
 2. Unless explicitly agreed otherwise, the Parties may not terminate the Agreement prematurely.
 3. Each of the Parties is entitled to dissolve the Agreement wholly or in part if the other Party is declared bankrupt/insolvent or is granted a suspension of payments, as well as if the other Party’s business is closed down or liquidated other than for purposes of reconstruction or merger of companies, or if the decisive control of the business of the other Party changes.
 4. The Agreement may only be dissolved on the basis of attributable failure after a written notice of default has been sent that is as detailed as possible, with a reasonable term being set within which the failure can be remedied, unless these DDA Terms and Conditions or the law provide otherwise.
 5. If the Agreement is dissolved, anything that Greymen&Co has delivered and/or carried out as well as the related payment obligation will not be undone unless the Client proves that Greymen&Co is in default with regard to the material part of those services. Amounts invoiced by Greymen&Co before dissolution in connection with anything Greymen&Co has already properly performed or delivered in performing the Agreement will continue to be owed in full with due observance of the provision in the preceding sentence and will become immediately due and payable at the time of dissolution.
 6. If the Agreement is dissolved, all rights granted to the Client will cease to have effect. The Client will no longer be authorised to make use of the Service.
 7. Articles that, by their nature, are intended to continue to apply after the end of the Agreement will remain fully effective after the Agreement is terminated.

9. IP Rights

 1. Unless otherwise determined in the Agreement, all IP Rights to all the Services provided in the context of the Agreement as well as to all other materials or information made available by Greymen&Co will be vested exclusively in Greymen&Co and/or its licensors. 
 2. Nothing in these DDA Terms and Conditions and/or the Agreement implies a transfer of IP Rights. The Client will obtain solely the non-exclusive and non-transferable right of use to the Services for the purposes stipulated in the Agreement and on the conditions stipulated in the Agreement. Unless otherwise stipulated in writing, the right of use granted applies only for the Netherlands.
 3. The Client is not permitted to remove or alter any identifiers concerning IP Rights from the results of Services.
 4. Greymen&Co explicitly does not relinquish its personality rights referred to in section 25 of the Dutch Copyright Act (Auteurswet).
 5. Greymen&Co is permitted to use the Services and the materials used for the implementation of the Agreement, such as designs, drawings, films, software, files whether electronic or otherwise, reports, formats and interviews, for purposes of its own promotion and/or publicity, unless otherwise stipulated in the Agreement. 
 6. Greymen&Co reserves the right to introduce technical protective measures into the Services. The Client is not permitted to circumvent these technical protective measures or to offer means to do so. 
 7. Greymen&Co indemnifies the Client against legal action by third parties based on the allegation that the Services or parts thereof developed by Greymen&Co infringe any IP Right currently in force in the Netherlands on the condition that the Client informs Greymen&Co immediately in writing of the existence and the substance of the legal action and leaves the handling of the case, including effecting a settlement, entirely to Greymen&Co. The Client will give Greymen&Co any powers of attorney, information and cooperation necessary to defend itself against such legal action, if necessary in the name of the Client. 
 8. The above-mentioned obligation to indemnify will not apply if the claimed infringement is connected with:
  1. materials made available to Greymen&Co by the Client; and/or 
  2. changes the Client has made, or has had third parties make, to the Service. 
 9. If according to a binding court decision the Services developed by Greymen&Co itself infringe any IP Right vested in a third party, or if in the opinion of Greymen&Co there is a reasonable chance that such an infringement has occurred, Greymen&Co will if possible ensure that the Client can continue to use the Service (or something functionally equivalent) without interruption. If in Greymen&Co’s sole opinion, it cannot ensure that the Client can continue to use the Service provided without interruption, or that it will only be able to do so in a way that is unreasonably onerous (including financially) for it, Greymen&Co will take back that which has been delivered and will credit the acquisition costs after deducting a reasonable usage fee. Any other or further liability or obligation to indemnify on the part of Greymen&Co on account of infringement of IP Rights of third parties is entirely excluded.

10. Privacy

 1. If in the context of performing the Services Greymen&Co must process Personal Data of customers of the Client, Greymen&Co must be deemed to be the “processor” within the meaning of the Dutch Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation and the Client must be deemed to be the “controller”.
 2. The Client and Greymen&Co will, pursuant to article 28(3) General Data Protection Regulation, conclude a processing agreement which governs the processing of Personal Data by Greymen&Co in accordance with relevant law.

11. Confidentiality

 1. The Parties will treat all information they obtain from one another in any form whatsoever – written, verbal, electronic or physical – including but not limited to software, code, source code, programs, applications, customer details, know-how, technical specifications, documentation (“Confidential Information”) as strictly confidential and will keep it secret.
 2. The Parties will only use the Confidential Information for the purposes for which it was disclosed and in doing so, they will observe at least the same duty of care and safeguards that apply to their own internal confidential information. The Parties will only disclose the Confidential Information to employees to the extent necessary in the context of the Agreement and its implementation.
 3. The obligations to maintain secrecy with regard to the Confidential Information will not apply to the extent that the Party that received the information can demonstrate that the information concerned:
  1. was already known to it when it was received;
  2. was already publicly known when it was received;
  3. became publicly known after receipt and this is not attributable to the receiving Party;
  4. was received in a lawful manner from a third party along with the right to communicate it to the public, free of any obligation to maintain secrecy;
  5. must be disclosed pursuant to legislation or regulations or pursuant to a court order and the disclosing Party has informed the other Party of such an obligation to communicate it to the public;
  6. was made public with the approval of the Party disclosing it.
 4. For the duration of the Agreement and 1 (one) year after it terminates, except with the advance consent of the other Party neither Party will employ employees of the other Party who are or were involved in the implementation of the Agreement, nor will it employ them or have them work for it in some other manner, directly or indirectly.

12. Liability

 1. Greymen&Co’s  liability for attributable failure to perform its obligations and/or on the basis of an unlawful act is limited to the reimbursement of direct damage sustained by the Client up to a maximum of the amount paid out in the case concerned by Greymen&Co’s insurance, or up to a maximum of the amount of the fee stipulated for the performance of the Agreement, with the fee stipulated for one year applying in cases of continuing performance contracts.
 2. Direct damage is exclusively taken to mean:
  1. reasonable costs the Client would have to incur so for Greymen&Co’s performance to conform with the Agreement; however, this alternative damage will not be reimbursed if the Agreement is dissolved by or on the demand of the Client;
  2. reasonable costs incurred by the Client because it was necessary to keep its old system or systems and the associated facilities operational longer because Greymen&Co did not deliver on a delivery date which was a binding deadline for it, less any savings that result from the deferred delivery;
  3. reasonable costs incurred to determine the cause and the scope of the damage, to the extent that this relates to direct damage in the sense meant in this Agreement;
  4. reasonable costs incurred to prevent or limit damage, to the extent that the Client demonstrates that these costs resulted in a limitation of direct damage in the sense meant in this Agreement.
 3. Any liability of Greymen&Co for anything other than direct damage (“indirect damage”), including but not limited to consequential damage, loss and/or damage to data, loss of profits and loss of sales, is excluded. 
 4. The limitations referred to in the preceding paragraphs of this article will not apply if and to the extent that the damage is the result of intent or wilful recklessness on the part of Greymen&Co or its management (“own acts”).
 5. In all cases, Greymen&Co is only liable on account of an attributable failure to perform the Agreement if the Client immediately and in the form of a proper written notice informs Greymen&Co that it is in default, stating a reasonable term in which the attributable failure can be remedied, and after this term Greymen&Co continues to fail attributably to perform its obligations, except in the event of permanent attributable failure. The notice of default must comprise a description of the failure that is as complete and detailed as possible, so that Greymen&Co is able to respond adequately.
 6. The creation of any right to compensation is always conditional on the Client reporting the damage to Greymen&Co in writing as soon as possible after it has come about. Any claim for compensation against Greymen&Co will cease to exist simply by the passage of twelve (12) months after the claim arose. 
 7. The Client bears the full risk and responsibility for its use of the Services. Greymen&Co does not accept any liability for the use made by the Client of the Services. The Client indemnifies Greymen&Co against any claims of third parties arising from the Client’s use of the Services.

13. Force majeure

 1. In the event of force majeure there is no attributable failure in the performance of the Agreement by the Parties.
 2. Force majeure includes, among other things, disruptions in the supply of electricity, strikes, riots, government measures, fire, natural disasters, floods, failure on the part of the Parties’ suppliers, failure on the part of third parties enlisted by the Parties, disruptions in the internet connection, hardware malfunctions, malfunctions in networks, including telecommunication networks, and other unforeseen circumstances.
 3. If the force majeure lasts at least thirty (30) days, the Parties are entitled to dissolve the Agreement without being obliged to reimburse any damage, to undo any work or to pay any compensation for such dissolution.
 4. If Greymen&Co can still perform in part at the time of the force majeure, or if it has performed, it is authorised to perform this service and to invoice it separately, as if it concerned a separate Agreement.

14. Transfer of rights and obligations

 1. The Parties may only license, sublicense or transfer the rights and obligations arising from the Agreement to third parties if the other Party agrees to this in writing.

15. Settlement and mediation

 1. If a dispute between the Parties cannot be resolved to their satisfaction, before submitting the dispute to a court it will be submitted to the Parties’ authorised representatives to investigate the possibilities of a settlement, or to an independent mediator for mediation.

16. Applicable law and competent court

 1. These General Terms and Conditions are governed exclusively by Dutch law.
 2. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is expressly excluded. 
 3. Any disputes that arise between Greymen&Co and the Client in the context of or in connection with this Agreement will exclusively be submitted to the competent court in the district of Amsterdam.