Bureau zoekt talent!

1. Definities

Greymen&Co: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greymen&Co B.V. geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34348292.

Opdrachtgever: de wederpartij van Greymen&Co.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Greymen&Co en opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die Greymen&Co uitbrengt en alle overeenkomsten waarbij Greymen&Co partij is.

Geen van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is van toepassing op enige
rechtsverhoudingen tussen Greymen&Co en opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van derden – natuurlijke personen en rechtspersonen – die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.

3. Looptijd overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij Greymen&Co en opdrachtgever
overeenkomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan.

4. Rechten en verplichtingen Greymen&Co

Greymen&Co is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren, waarbij Greymen&Co de door opdrachtgever aan Greymen&Co verstrekte instructies in acht neemt.

De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor Greymen&Co houden
inspanningsverplichtingen in. Greymen&Co garandeert niet dat het resultaat wordt bereikt dat wordt beoogd met de werkzaamheden die Greymen&Co ten behoeve van opdrachtgever verricht.

Termijnen voor voltooiing van werkzaamheden die Greymen&Co ten behoeve van opdrachtgever zal verrichten zijn indicatief en zijn geen fatale termijnen in de zin van artikel 83 onder a van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek.
Met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek worden alle overeenkomsten gesloten door Greymen&Co. Het voorschrift opgenomen in de vorige volzin is ook van kracht in het geval opdrachtgever de overeenkomst sluit met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon.
Greymen&Co is steeds en onvoorwaardelijk gerechtigd derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden voor opdrachtgever. Greymen&Co zal bij de selectie van derden zorgvuldig te werk gaan, maar is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van derden. Opdrachtgever geeft onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Greymen&Co om voorwaarden die derden hanteren voor de uitvoering van hun werkzaamheden –
met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – te aanvaarden. De verplichtingen die derden aan Greymen&Co opleggen, kunnen door Greymen&Co aan opdrachtgever worden tegengeworpen.

Greymen&Co zal de gegevens die opdrachtgever aan haar verstrekt vertrouwelijk behandelen. Greymen&Co is bevoegd de uitvoering van de ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien opdrachtgever jegens Greymen&Co op enigerlei wijze tekortschiet of is tekortgeschoten in de nakoming van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting.

5. Beloning, facturatie en betaling

Tenzij anders overeengekomen is de beloning van Greymen&Co niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden die Greymen&Co ten behoeve van opdrachtgever (heeft) verricht. Tenzij anders overeengekomen zal de aan Greymen&Co toekomende beloning worden vastgesteld door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief dat Greymen&Co hanteert. Greymen&Co stelt haar uurtarieven periodiek vast, ten minste eenmaal per jaar.

Opdrachtgever is verplicht de door Greymen&Co ten behoeve van opdrachtgever gemaakte onkosten aan Greymen&Co te vergoeden. Deze verplichting heeft onder meer betrekking op onkosten van derden die Greymen&Co heeft ingeschakeld voor uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Greymen&Co is niet gehouden betalingen aan derden die Greymen&Co inschakelt voor uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever voor te financieren. Greymen&Co is daarom gerechtigd iedere betaling aan een derde onmiddellijk door te belasten aan opdrachtgever die verplicht is tot betaling van het doorbelaste bedrag aan Greymen&Co binnen vijf werkdagen na dagtekening van de desbetreffende factuur. Voor het overige geschiedt facturatie van beloningen en kosten die opdrachtgever aan Greymen&Co is verschuldigd maandelijks.

Alle aan opdrachtgever opgegeven c.q. gefactureerde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Over alle bedragen die opdrachtgever aan Greymen&Co is verschuldigd, wordt de omzetbelasting afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Met uitzondering van de in lid 4 van dit artikel genoemde betalingstermijn zijn alle betalingstermijnen voor schulden van opdrachtgever aan Greymen&Co veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Alle betalingstermijnen van Greymen&Co zijn fatale termijnen in de zin van artikel 83 onder a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Bij overschrijding van een betalingstermijn is opdrachtgever aan Greymen&Co de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 119a en 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over de periode dat opdrachtgever met betaling in verzuim is.

Opdrachtgever is verplicht alle kosten te vergoeden die Greymen&Co heeft gemaakt ten behoeve van incasso van haar vordering(en) op opdrachtgever. Opdrachtgever dient bezwaren tegen facturen en/of tegen (het resultaat van) werkzaamheden die voor
opdrachtgever zijn verricht schriftelijk aan Greymen&Co mee te delen binnen veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum respectievelijk het verrichten van de werkzaamheden. Het ongebruikt verstrijken van deze termijn resulteert in verval van alle rechten van opdrachtgever.
Greymen&Co is bevoegd opdrachtgever te verplichten (aanvullende) zekerheid te stellen voor bestaande of toekomstige betalingsverplichtingen.

Greymen&Co is bevoegd opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen als zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van opdrachtgever aan Greymen&Co.
Opdrachtgever is niet bevoegd enige schuld aan Greymen&Co te verrekenen met (een) vordering(en) op Greymen&Co. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling van een opeisbare schuld aan Greymen&Co op te schorten

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Greymen&Co is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever voor zover uit dit artikel 6 volgt. Iedere aansprakelijkheid van Greymen&Co jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van (een) door Greymen&Co afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) ter compensatie van de schade die de desbetreffende aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis heeft veroorzaakt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering geschiedt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Greymen&Co ter zake van door Opdrachtgever geleden schade, is iedere aansprakelijkheid van Greymen&Co jegens opdrachtgever beperkt tot een bedrag van de door Greymen&Co aan opdrachtgever in rekening gebrachte beloning voor de werkzaamheden (exclusief BTW) met een maximum van € 10.000.

Opdrachtgever heeft enkel recht op schadevergoeding, nakoming en/of ontbinding indien Greymen&Co zo spoedig mogelijk schriftelijk -docht uiterlijk binnen veertien dagen – wordt geïnformeerd over het ontstaan van de schade en/of het zich voordoen van een aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis waaronder is begrepen het zich voordoen van een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door Greymen&Co.

Iedere vordering van opdrachtgever tot nakoming, vergoeding van de door Greymen&Co toegebrachte schade en/of ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook vervalt indien opdrachtgever niet binnen een jaar nadat opdrachtgever op de hoogte is geraakt van een gebeurtenis of omstandigheid die kan resulteren in een vordering tot nakoming, aansprakelijkheid van Greymen&Co en/of ontbinding van de overeenkomst in rechte een vordering strekkende tot nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van
de overeenkomst aanhangig heeft gemaakt. Derden die Greymen&Co inschakelt ten behoeve van de werkzaamheden die voor opdrachtgever worden verricht, kunnen rechtstreeks een beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen die in dit artikel 6 zijn
opgenomen. Opdrachtgever vrijwaart Greymen&Co tegen alle aanspraken van derden die verband houden met(vergoeding van) schade die het directe of indirecte gevolg is van uitvoering van de werkzaamheden die Greymen&Co en/of door Greymen&Co ingeschakelde derden ten behoeve van opdrachtgever verricht(en).

7. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze niet tussentijds door opdrachtgever worden beëindigd.

Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze tussentijds door Greymen&Co worden beëindigd met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen. Opdrachtgever heeft bij tussentijdse beëindiging geen aanspraak op enige (schade)vergoeding. Greymen&Co is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt.

Greymen&Co is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op opdrachtgever of opdrachtgever wordt onderworpen aan een andere insolventieprocedure die is vermeld in Bijlage A bij de Insolventieverordening (EG-Verordening nr. 1346/2000).

Greymen&Co is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien ten aanzien van opdrachtgever wordt verzocht tot opening van een insolventieprocedure die is vermeld in Bijlage A bij de Insolventieverordening (EG-Verordening nr. 1346/2000).

Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft opdrachtgever geen aanspraak op enige (beëindigings)vergoeding en wordt de aan Greymen&Co toekomende beloning bepaald aan de hand van toepassing van de in artikel 411, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde maatstaven.

8. Overige bepalingen

Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, zijn zij jegens Greymen&Co hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greymen&Co is opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever jegens derden die Greymen&Co inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zijn derdebedingen in de zin van artikel 253 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek die niet door opdrachtgever kunnen worden herroepen.
De rechtsverhoudingen tussen Greymen&Co en opdrachtgever zijn exclusief onderworpen aan Nederlands recht met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht die zien op de aanwijzing van het toepasselijk recht op overeenkomsten.

Op de rechtsverhoudingen tussen Greymen&Co en opdrachtgever zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

Alle geschillen tussen Greymen&Co en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, sector kanton, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep respectievelijk cassatieberoep. Greymen&Co is voorts bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechter die krachtens de wet, verordening of verdrag bevoegd is.

9. Bedrijfsgegevens

KVK-nummer: 34348292
BTW-nummer: NL820925287 B01

10. Adresgegevens

Greymen&Co B.V.
Amstelveenseweg 136b
1075 XM Amsterdam

Greymen&Co. Algemene voorwaarden 2020